top of page

Blog Nat Mat !

Descriptif:

De nieuwe Renolution-premies in Brussel!

Ze zijn sinds 1 januari van kracht, maar er waren een paar extra weken nodig om het reilen en zeilen ervan duidelijk in te zien. Bovendien was het nog niet mogelijk om de premies aan te vragen. Sedert 1 maart 2022 is de aanvraagprocedure officiel open.Achtergrond


Alvorens in te gaan op de wijzigingen die door de nieuwe regelgeving zijn ingevoerd, laten we even de context schetsen. De herziening van het premiestelsel maakt deel uit van de Renolution-strategie, een reeks maatregelen die als doel hebben de energierenovatie in Brusselse te stimuleren en zo de CO2-uitstoot tegen 2030 met 47% en tegen 2050 met 90% te verminderen. De premies moeten de Brusselaars - particulieren, mede-eigendom en bedrijven - ertoe aanzetten hun patrimonium te renoveren om de energieprestaties ervan te verbeteren. Op lange termijn zullen de slecht geïsoleerde woningen - EPB F of G - werken moeten uitvoeren om hun score te verbeteren.In deze context van Renolution-strategie voegt de regio de daad bij het woord, met een budget dat verhoogd wordt van 41 naar 53 miljoen euro, hetzij een stijging van bijna 30%! Ook het aantal premies neemt toe, van 50 tot 70. Dit zijn 20 nieuwe premies om energierenovatie aan te moedigen.
De nieuwigheden

Samenvoeging van de bestaande systemen

De Renolution-premies vervangen de 3 vorige premiesystemen, met name de Energiepremies, de Premies voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

Een gestandaardiseerde procedure

Voorheen moesten de Renovatiepremies vóór de aanvang van de werkzaamheden gevraagd worden. Nu worden alle premies na de werkzaamheden aangevraagd!

Een gedigitaliseerde procedure

De dagen van papieren aanvragen zijn voorbij. Alle aanvragen worden voortaan online ingediend, via het IRISbox portaal, dat vanaf 1 maart toegankelijk is.

Subsidiabiliteit en barema’s voor natuurijke personen

Alle natuurlijke personen zijn vanaf nu subsidiabel, ongeacht hun inkomen. Er zijn 3 inkomenscategorieën, waaronder het basisinkomen dat standaard van toepassing is, tenzij een lager inkomen of bijzondere status wordt aangetoond.

Verhoging van het premiemaximum

Voor natuurlijke personen is het premieplafond verhoogd tot 50.000€ (voor een hoofdverblijfplaats). Een aanzienlijke verhoging t.o.v. de Renovatiepremie.

Meer investeringen in EPB en isolatie

Aanzienlijke verhoging van de premies voor isolatie, met name de premie voor dakisolatie die met 75% wordt verhoogd! Daarnaast zijn er ook nieuwe premies voor afwerking op isolatie (dakbedekking, plamuursel, ...).

Exit nieuwe gebouwen

Ze zijn uitgesloten van het nieuwe systeem. Deze wijziging weerspiegelt de verklaarde intentie van het beleid om renovatie te verkiezen boven sloop.

Investeren in de verfraaiing van gevels

Alle premies in de categorie "gevels" zijn (royaal) verhoogd tot 50€/m². Er zijn ook 2 nieuwe premies voor achter- en zijgevels!

Geen eigenaar-verhuurders meer

Er wordt geïnvesteerd in gevels, jawel, maar alleen voor bewoners. Dus pas op: verhuurders komen niet meer in aanmerking voor gevelverfraaiingspremies!

Verandering in de bonussen voor natuurlijke materialen

De bonus voor "natuurlijke isolatie" wordt verlaagd van 15€/m² (of zelfs 19€/m² door Energie en Renovatie te combineren) tot 10€/m². Andere bonussen zijn daarentegen veralgemeend, zoals voor duurzame dakbedekking en gecertificeerd houte voor ramen en gevelbekleding.

Geen bonus meer voor RVOHR- en ZSH -zones

Afschaffing van de bonus van 10% voor woongebouwen die gelegen zijn in speciale woonwijken of stadsvernieuwingsgebieden.

Verwarmingsketels uitgesloten van de bonus "meerdere werken"

Deze bonus van 10 tot 20% geldt wanneer drie van de volgende premies worden gecombineerd: thermische isolatie, deuren en ramen, warmtepomp, GMV.

Een bonus om hergebruik te belonen!

Dit is nieuw en een eerste stap in de goede richting: de bonus voor sanitaire voorzieningen wordt verhoogd met 70€/ uitrusting die afkomstig is van hergebruik.Wat moeten we hiervan denken?


Er zijn veel positieve aspecten, zowel wat betreft de geïnvesteerde middelen als het standaardiseren van de procedure. En natuurlijk, de allereerste bonus voor hergebruik!


Helaas zijn er minder positieve aspecten. De verlaging van de bonus voor natuurlijke isolatie is moeilijk te begrijpen wanneer heel Brussel wordt aangemoedigd om te isoleren en het vanzelfsprekend lijkt om duurzame isolatie te bevorderen i.p.v. petrochemische isolatie.


Feit blijft dat de toegekende bedragen het mogelijk maken om renovatiewerkzaamheden rustiger aan te pakken. Ons advies? Besteed middelen aan het ontwerp en de keuze van de materialen. Wij kunnen u daarbij helpen!Meer informatie nodig?


Voor officiële informatie over de premies en de procedure, ga naar de Renolution-website.


Bent u een particulier? Neem dan contact op met Homegrade voor advies over de voorwaarden om in aanmerking te komen of hoe u een aanvraag kunt indienen.


Dit artikel is geschreven in samenwerking met Timothée Morel, oprichter van EasyPrimes, expert in de berekening en het beheer van premieaanvragen in Brussel. Een duwtje in de rug die u tijd en energie zal besparen!

53 weergaven

Comentários


bottom of page