top of page

Algemene verkoopvoorwaarden
Laatste update: 29/04/2022 

I. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij de Verkoper geplaatste bestellingen en op alle tussen de Verkoper en een Cliënt gesloten overeenkomsten, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

1.2. Eventuele uitzonderingen op de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

1.3. Elke aanvaarde offerte en bestelling van materialen impliceert automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

II. Offertes en bestellingen

2.1. Offertes van de Verkoper zijn schriftelijk en niet-bindend. Tenzij anders overeengekomen, zijn zij 8 dagen geldig.

2.2. Tenzij anders is overeengekomen, is een bestelling pas definitief na betaling van de op de offerte vermelde prijs of voorschot, welke geldt als zuivere aanvaarding van de offerte waarop zij betrekking heeft.

2.3. De uitvoerings- of leveringstermijnen die in de offerte, in de contractuele documenten of op de facturen worden vermeld, zijn indicatief en verbinden de Verkoper niet. De Verkoper is niettemin verplicht het aanbod binnen een redelijke termijn uit te voeren.

2.4. Elke wijziging van een bestelling is slechts mogelijk onder voorbehoud, en kan een verhoging van de kosten voor de Cliënt tot gevolg hebben.

2.5. In geen geval kunnen geringe verschillen in grootte, kleur of textuur tussen de aan de Cliënt gepresenteerde monsters en de daadwerkelijk geleverde materialen een annulering van de bestelling rechtvaardigen. Deze verschillen zijn kenmerkend voor materialen van natuurlijke oorsprong, die weinig bewerkt zijn en aan een zeker fabricagegevaar onderhevig zijn, en moeten door de Cliënt worden getolereerd.

III. Prijzen en betalingen

3.1. Alle prijzen van de Verkoper zijn exclusief belastingen, leveringskosten en eventuele invoer- of uitvoerrechten.

3.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Elke factuur die niet binnen 8 dagen na uitgifte door de Cliënt is betwist, wordt geacht te zijn aanvaard.

3.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag of laattijdige betaling is de Cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de Verkoper een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% en een minimum van 250,00 euro. De kosten voor de invordering van de schuldvordering komen eveneens ten laste van de Cliënt en worden vermeerderd.

De Cliënt erkent het recht van de Verkoper om de door de Cliënt verschuldigde sommen te verrekenen met de sommen die de Verkoper aan de Cliënt verschuldigd is.

3.4. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, verzoeken om betalingsfaciliteiten of elk ander element waaruit blijkt dat de Cliënt niet in staat zal zijn de aan de Verkoper verschuldigde bedragen te betalen, maken van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle door de Cliënt aan de Verkoper verschuldigde bedragen, met inbegrip van de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en integraal opeisbaar.

3.5. In geval van een flagrante wijziging van de solvabiliteit van de Cliënt of een gebeurtenis waaruit blijkt dat de Cliënt zijn contractuele verbintenissen duidelijk niet zal nakomen, heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van een bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de Cliënt voldoende waarborgen te eisen, zelfs indien de bestelling reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd. Indien de Cliënt de vereiste waarborgen niet verstrekt, heeft de Verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te eisen.

IV. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

4.1. De eigendom van de geleverde en materialen gaat pas over op de Cliënt na volledige betaling van de prijs.

4.2. De risico's gaan over op de Cliënt bij de afhaling of de levering van de en materialen ter plaatse of in de lokalen van de Cliënt. Zodra de afhaling of de levering heeft plaatsgevonden, neemt de Cliënt de materialen in bewaring en wordt hij er als enige verantwoordelijk voor. In geval van terugname van de materialen zal elke waardevermindering ten gevolge van beschadiging na afhaling of levering ten laste van de Cliënt vallen en in mindering worden gebracht op de door de Cliënt betaalde voorschotten.

V. Afhaling en levering

5.1. De levering omvat het vervoer naar de door de Cliënt aangeduide plaats en het lossen van de materialen aan de voet van de vrachtwagen door middel van het hefwerktuig waarmee deze is uitgerust. De levering omvat geen andere behandeling.

5.2. Tenzij anders is overeengekomen, kan, indien de materialen bij afhaling of levering niet zijn betaald, de afhaling niet geschieden of kan de chauffeur deze eerst lossen na betaling door de Cliënt. Indien het lossen onmogelijk is wegens wanbetaling, zullen de transport- en behandelingskosten aan de Cliënt worden aangerekend zoals bepaald in artikel 5.6.

5.3. De niet-naleving van deze uitvoerings- of leveringstermijnen kan geen grond zijn voor verbreking van het contract of weigering van afname of inontvangstneming van de materialen, noch voor een eis tot laattijdige betaling van een schadevergoeding. De Verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

5.4. In geval van afhaling van de en materialen door de Cliënt of door een derde bij de Verkoper of een partner van de Verkoper, reizen de materialen voor risico van de Cliënt.

5.5. De Cliënt moet ervoor zorgen dat de materialen op de bouwplaats of op het terrein van de Cliënt kunnen worden geleverd en gelost. Hij moet er met name voor zorgen dat de vrachtwagen kan worden geparkeerd op een plaats die geschikt is voor het lossen van de betrokken materialen. De Cliënt moet de Verkoper op de hoogte brengen indien de plaats van levering krap is of bijzondere kenmerken vertoont.

5.6. De Cliënt moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn om de materialen af te halen of in ontvangst te nemen en de afhaal- of leveringsbon te ondertekenen. In geval van afwezigheid of ongeldige vertegenwoordiging van de Cliënt, of indien de Verkoper niet in staat is te leveren door toedoen van de Cliënt, bv. indien de losplaats ontoegankelijk is of geen geschikte parkeerplaats ter beschikking werd gesteld, is de Cliënt aansprakelijk voor de transportkosten, ten belope van een forfaitair bedrag van 2,50 Euro per kilometer, en voor de behandelingskosten die forfaitair op 100,00 Euro worden geraamd.

VI. Garanties

6.1. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor geringe verschillen in afmetingen, kleuren of texturen tussen de aan de Cliënt gepresenteerde monsters en de werkelijk geleverde materialen of tussen materialen van verschillende producties of leveringen. Deze verschillen zijn kenmerkend voor materialen van natuurlijke oorsprong, die weinig bewerkt zijn en aan een zeker productierisico onderhevig zijn, en moeten door de Cliënt worden getolereerd. In geen geval vormen zij door de Verkoper gegarandeerde gebreken, zelfs indien zij slechts één en dezelfde levering betreffen, zelfs niet gedeeltelijk. De Verkoper garandeert niet dat de te leveren materialen uit dezelfde productie afkomstig zijn.

6.2. Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die hierna worden uiteengezet, garandeert de Verkoper enkel materiaal van eerste keuze, met uitsluiting van materiaal van tweede keuze - zoals materialen verkocht in verkoop of in vereffening of showmodellen - en van de bij de Cliënt aanwezige voorraden.

6.3. Binnen de hieronder aangegeven grenzen en voorwaarden strekt de garantie zich uit tot:

  • zichtbare conformiteitsgebreken en andere dan de in artikel 5.1 bedoelde zichtbare gebreken, die op straffe van verval aan de Verkoper moeten worden medegedeeld bij de afhaling of levering door middel van een aantekening op de afhaal- of leveringsbon, of per aangetekende brief binnen de twee kalenderdagen na de afhaling of levering;

  • verborgen gebreken, die gedekt zijn door de waarborg van de Verkoper gedurende maximum zes maanden en die op straffe van verval per aangetekend schrijven aan de Verkoper moeten worden gemeld binnen de twee kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de Cliënt de gebreken heeft opgemerkt of had moeten opmerken.

De garantie strekt zich niet uit tot de gevolgen van normale slijtage, gebrek aan onderhoud, onjuiste behandeling, ongeval, nalatigheid of abnormale uitvoering of gebruik, gebrekkig of niet in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden voorzien in de offerte of de gebruiksaanwijzing of de algemene zorgvuldigheidsnorm.

6.4. De garantie beperkt zich, naar keuze van de verkoper, tot de vervanging van het materiaal, de reparatie ervan indien mogelijk of de toepassing van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige andere schade die direct of indirect door de Cliënt of derden wordt geleden, zoals bedrijfsonderbreking, verlies van gebruik, winstderving of winstderving. De garantie is slechts geldig op voorwaarde dat de Cliënt zijn contractuele verbintenissen is nagekomen en in het bijzonder de betaling van de prijs.

6.5. Materialen kunnen alleen intact, in originele staat en verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd. Alle bij de materialen gevoegde accessoires en documenten (gebruiksvoorwaarden, certificaten, enz.) moeten eveneens worden teruggezonden. Elke terugzending moet vooraf door de Verkoper zijn goedgekeurd en moet geschieden overeenkomstig de door de Verkoper meegedeelde bepalingen en voorwaarden.

VII. Klachten

7.1. Elke klacht betreffende de materialen of de facturatie en die buiten het toepassingsgebied van artikel 5.3. valt, moet op straffe van nietigheid binnen de twee kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan de Verkoper worden gericht.

7.2. Elke klacht moet een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de tegen de Verkoper gerichte klacht bevatten, zodat de Verkoper de gegrondheid van de klacht kan onderzoeken en zo nodig verhelpen.

7.3. Het indienen van een klacht ontslaat de Cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

7.4. LDe door de Cliënt weggenomen of aan de Cliënt geleverde materialen die het voorwerp van een klacht uitmaken, evenals hun oorspronkelijke verpakking, moeten intact worden gehouden en in dezelfde staat verkeren als die waarin zij zich bevonden op het ogenblik van het wegnemen of het lossen, tot het ogenblik waarop de aansprakelijkheid van de Verkoper vervalt wanneer de materialen die het voorwerp van de klacht uitmaken of hun oorspronkelijke verpakking werden gebruikt, doorverkocht, verwerkt, gewijzigd of aangetast op welke manier dan ook.

VIII. Eenzijdige verbreking en overmacht

8.1. Indien een van beide partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigt of indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet meer door hem kan worden uitgevoerd, is hij aan de andere partij een schadeloosstelling verschuldigd van twintig procent van de totale prijs exclusief belasting.

8.2. Indien de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren het gevolg is van een situatie van overmacht, is de partij die het slachtoffer is van een dergelijke situatie ontheven van elke aansprakelijkheid. Zij kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen of de uitvoering ervan annuleren of beperken, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Als gevallen van overmacht worden met name beschouwd: oorlogen of burgeroorlogen, lock-outs, werkstakingen, ongevallen, stakingen of onderbrekingen van het vervoer bestemd voor het vervoer van materialen van de productie- of opslagplaatsen naar hun bestemming, moeilijkheden bij de aanvoer van grondstoffen, goederen en energie, alsmede beperkingen of restricties die door de autoriteiten worden opgelegd.

IX. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

9.1. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is daarom raadzaam de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie.

X. Bevoegdheid en toepasselijk recht

10.1. Alle contracten gesloten tussen de Verkoper en zijn Cliënten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

10.2. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel (Franse rol) bevoegd.

bottom of page