top of page

Algemene dienstverleningsvoorwaarden
Laatste update: 29/04/2022

I. Inleiding

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door NATURA MATER BV gesloten overeenkomsten betreffende diensten, afgezien van de uitzonderingen die uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden zijn opgenomen.

II. Honoraria

2.1. Tenzij anders overeengekomen, worden diensten die niet onder een abonnement of een projectpakket vallen, gefactureerd op uurbasis. De aan opdrachten bestede tijd wordt nauwgezet en nauwkeurig geregistreerd, met vermelding van de uitgevoerde taak en de datum waarop deze is voltooid.

2.2. Het basisuurtarief bedraagt 115 EUR. In geval van diensten die met spoed worden verricht, wordt dit tarief verhoogd tot 150 euro. Deze tarieven worden vermeerderd met de BTW tegen het wettelijke tarief van 21%.

Elke wijziging van het uurtarief zal aan de cliënt worden meegedeeld.

III. Indexering

3.1. De prijs van de abonnementen wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, met een minimum van 2% per jaar. Het geïndexeerde bedrag is verschuldigd na schriftelijke kennisgeving.

3.2. De basisindex is die van de maand die aan de ondertekening van het contract of de bestelbon voorafgaat. De nieuwe index is die van de maand waarin het contract of de bestelbon is ondertekend.

Voorbeeld voor een contract of bestelbon ondertekend in september 2019:

  • Basisindex = augustus 2019;  

  • Nieuwe index = september 2020.

IV. Betalingsvoorwaarden

4.1. De facturen en honoraria van de dienstverlener zijn contant betaalbaar op de rekening van NATURA MATER BV: BE97 3632 0092 6749.

Zij zijn onderworpen aan de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In voorkomend geval kan, na kennisgeving aan de cliënt, het onbetaald bedrag worden ingehouden.

4.2. Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald verplicht de cliënt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot betaling van een dwangsom van 10 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 100 euro, alsmede een moratoir interest van 1 % per maand.

V. Onderaanneming

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen diensten zonder onderscheid worden verricht door ieder lid van het team van de dienstverlener.

5.2. Met instemming van de opdrachtgever, die alleen om gegronde redenen mag weigeren, kan de dienstverlener bepaalde onderdelen van de opdracht door onderaannemers laten uitvoeren.

VI. Uitvoeringsmodaliteiten

6.1. De opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de hem toevertrouwde opdrachten met toewijding en en op professionele wijze uit te voeren.

Daartoe geeft de cliënt de voorkeur aan contact via e-mail en zorgt hij ervoor dat, in geval van een dringend verzoek, de dringende aard van het verzoek in de onderwerpregel wordt vermeld.

6.2. De dienstverlener moet een redelijke termijn krijgen om zijn opdracht te voltooien. Het begrip "redelijke termijn" wordt beoordeeld naar gelang van de context van de opdracht en de mate van complexiteit ervan.

De tussen de partijen vastgestelde termijnen zijn nooit bindend en zijn louter indicatief.

Indien de dienstverlener niet of niet tijdig aan een verzoek van de cliënt kan voldoen, zal de dienstverlener de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

6.3. In ieder geval staat het de dienstverlener altijd vrij om een opdracht te weigeren. In dat geval stelt hij de cliënt daarvan onverwijld in kennis.

VII. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De cliënt verbindt zich ertoe de dienstverlener alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van zijn opdracht en de opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in de omstandigheden

VIII. Aansprakelijkheid van de dienstverlener

8.1. De expertise van de dienstverlener mag in geen geval worden verward met de ontwerpopdracht van een architect.

Diensten in verband met het toezicht op en de controle van de goede uitvoering van de werkzaamheden of de oplevering ervan vallen dus ook buiten de opdracht van de dienstverlener.

8.2. In het kader van de hem toevertrouwde opdrachten is de dienstverlener slechts aan een middelenverbintenis onderworpen.

IX. Communicatie voor marketingdoeleinden

9.1. Behoudens andersluidende overeenkomst is de dienstverlener gemachtigd de naam van de opdrachtgever en de begeleidde projecten te vermelden als referentie met het oog op commerciële prospectie, externe communicatie en reclame, namelijk op zijn website of zijn sociale netwerken.

X. Wijziging van de algemene voorwaarden

10.1. De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is daarom raadzaam de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen teneinde altijd op de hoogte te zijn van de meest recente versie.

XI. Overdracht van de overeenkomst

11.1. De met VB NATURA MATER gesloten overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, intuitu personae of, in voorkomend geval, intuitu firmae. Iedere overdracht, hetzij geheel of gedeeltelijk, onder bezwarende titel of tegen betaling, is nietig.

XII. Bevoegdheid en toepasselijk recht

12.1. Elke overeenkomst gesloten met BV NATURA MATER is onderworpen aan het Belgisch recht.

12.2. Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van Brussel.

bottom of page